Město plánuje další trasu svobodného pohybu

kralovehradeckenovinky.cz | 27.8.2016 | Rubrika: regiony | Strana: 0 | Téma: Magistrát města Hradec Králové

Další kilometry bezbariérových tras by mohly ve městě vzniknout už zhruba za dva roky. Podmínkou je však získání dotace, která by Hradci Králové mohla pomoci pokrýt zhruba 85 % způsobilých výdajů projektu.

Před třemi lety městu záměr rozšíření trasy E neschválil Úřad vlády ČR. V obnovené podobě podá Hradec Králové žádost i letos. Pokud by uspělo, požádalo by následně o dotace na jednotlivé trasy Státní fond dopravní infrastruktury.

Cílem města je postupně upravit i další místa pro pohodlnější a hlavně bezpečnější pohyb vozíčkářů, nevidomých či starších spoluobčanů nebo rodičů s kočárky. Dalším pozitivem bude bezbariérové propojení úřadů, kulturních a zdravotnických zařízení nebo škol. První tři trasy, které už slouží veřejnosti, se nacházejí blízko historického centra města. Čtvrtá trasa převádí bezpečně a bez překážek obyvatele do velmi frekventované části moderního centra města. Zásadní roli tu sehrává i provázanost s nízkopodlažní městskou hromadnou dopravou, která obsluhuje tuto část města velkým počtem linek a spojů.

Rekonstrukce tras nespočívala přitom jen v obnově havarijních povrchů chodníků, ale i ve snížení obrubníků a nájezdů a v instalaci naváděcích prvků pro nevidomé. Podpora těchto dopravně-bezpečnostních opatření se dle údajů Policie ČR pozitivně promítá i do snižujících se statistik vážných dopravních nehod chodců.

„Město na svém území průběžně pokračuje s opatřeními směřujícími k odstranění bariér pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Na podzim proto předložíme upravený záměr pro rozšíření systému o další trasu E,“ vysvětluje Jindřich Vedlich, náměstek primátora pro rozvoj města.

Trasa by měla navázat na již existující či připravované bezbariérové úseky a trasy a je v návrhu dále členěna na dvě samostatné etapy. Nově město zahrne do záměru i zimní stadion a Studijní a vědeckou knihovnu, což však vyžaduje potřebnou dohodu o partnerství.

„Pokud by byl městu záměr Úřadem vlády schválen, požádali bychom v roce 2018 a 2019 o dotaci na jednotlivé trasy Státní fond dopravní infrastruktury by nám pomohl financovat až 85 % způsobilých výdajů projektu,“ uzavírá Jindřich Vedlich a dodává, že přesnější částky nutné pro tuto investici budou známy až po vyprojektování jednotlivých etap.

První etapu by mělo tvořit propojení severní části Pražského a Moravského Předměstí. Navazuje na již realizované úseky v minulých letech v centru města. Trasa povede od Skleněné věže ulicemi Wonkovou a Průmyslovou, přes Masarykovo náměstí, ulicí K. H. Máchy, Gočárovou třídou, Mosteckou ulicí, třídou ČSA, Komenského, Ignáta Hermana, Hradeckou a končit by měla u objektu polikliniky na Benešově třídě. Zahájení obnovy této trasy by mohlo, v případě, že městu bude poskytnuta výše uvedená dotace, začít v roce 2018.

Druhá etapa, jejíž obměna by za stejného předpokladu mohla začít v roce 2019, navazuje na výše uvedenou první etapu a propojit by měla severní část Moravského Předměstí s městskou částí Věkoše/Pouchov přes jižní část Slezského Předměstí. Trasa by měla začínat u polikliniky na Benešově třídě a vedla by ulicemi Jana Masaryka, Pod Zámečkem, podél části Gočárova okruhu, Malšovickou, Nezvalovou, Pospíšilovou, Slezskou, Markovickou, Vrázovou a Pouchovskou ulicí a končila by v ulici K Zastávce.

I tato trasa, stejně jako ta předchozí, prochází kolem několika důležitých budov a objektů, ať se už jedná o objekty Harmonie se specifickým využitím městských bytů, vysokoškolské koleje, stadion a koupaliště, základní či střední školy, pošta či například železniční stanice na Slezském Předměstí. Trasa končí napojením na ulici Jana Černého, která by se v budoucnu měla dočkat také rekonstrukce.