Program pro Hradec Králové

Volební program pro roky 2014-2018 navazuje na předchozí volební období a jeho cílem je pokračovat v důležitých městských projektech a aktivitách. TOP 09 stála u přípravy a realizace řady významných projektů realizovaných v posledních letech v Hradci Králové. Zavazujeme se pokračovat ve slušné a odpovědné práci pro naše město.

Vyberte si oblast Programu TOP 09 pro Hradec, která Vás zajímá, nebo pokračujte dále na celý program.

Bezpečnost a veřejný pořádek

Klikněte pro program

Doprava a infrastruktura

Klikněte pro program

Ekonomika a pracovní příležitosti

Klikněte pro program

Kultura a cestovní ruch

Klikněte pro program

Rozvoj, investice a dotace

Klikněte pro program

Sociální oblast

Klikněte pro program

Sport a zdraví

Klikněte pro program

Vzdělávání

Klikněte pro program

Životní prostředí

Klikněte pro program

Bezpečnost a veřejný pořádek

V oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku v Hradci králové je naší dlouhodobou prioritou tvorba preventivních programů. Velmi dobře funguje především spolupráce s městskou policií. Dbáme na to, aby naši strážníci byli vidět na ulicích, což výrazně napomáhá nejen k přímé ochraně, ale především prevenci případné kriminality. Užitečné je i pravidelné pořádání osvětových akcí. I díky tomuto přístupu se neujaly například snahy kapsářských skupin v našem městě.

Hradecký magistrát by měl nadále podporovat neziskové organizace, které se zabývají volnočasovými aktivitami a tím rovněž přispívají také k prevenci kriminality.

Důraz klademe také na spolupráci městské policie s komisemi místní samosprávy. Do budoucna bychom rádi prosadili, aby každá městská část měla svého strážníka, kterého by občané znali. A naopak, strážník by znal potřeby těchto občanů.

S prevencí kriminality souvisí i zdokonalení kamerového systému, který chápeme ne jako špehování lidí, ale jako ochranu těch slušných a poctivých před těmi, kterým jsou tyto hodnoty cizí.

Doprava a infrastruktura

Budeme pokračovat v regulační roli parkovacího systému. V centrální části města upřednostňujeme parkování rezidentů a krátkodobé parkování návštěvníků. Podpoříme také výstavbu dalších parkovacích domů. Například navržený parkovací dům u Fakultní nemocnice HK by výrazně zlepšil situaci s parkováním pro její návštěvníky i zaměstnance.

Budeme pokračovat v opravách městských komunikací a chodníků. Obzvláště budeme dbát na to, aby nově opravená komunikace nebyla za pár týdnů rozkopána kvůli výměně některých sítí. Toho dosáhneme zlepšením komunikace mezi městem, TSHK a správci sítí.

Jako nutné považujeme nadále vyvíjet tlak na národní úroveň, aby došlo k výstavbě nových propojení hlavních dopravních tepen v okolí města. Následkem toho dojde k výraznému úbytku tranzitní dopravy z Hradce Králové.

Posílíme roli MHD zefektivněním provozu, podpoříme rozšíření trolejbusových tras na úkor použití autobusů na nejvytíženějších trasách. Podporujeme také postupné zavádění autobusů na elektrický pohon, které budou do budoucna šetřit životní prostředí i náklady na dopravu.

Důležitou oblastí našeho zájmu je také neautomobilová doprava. V posledních letech jsme pokročili v rozšiřování sítě současných cyklostezek a v tomto trendu chceme pokračovat ucelenou koncepcí jejich rozvoje. Jako zásadní vnímáme realizaci cyklostezek směřujících z okrajových částí města do centra a zároveň další snižování počtu míst, kde může docházet ke kolizním situacím mezi vozidly a cyklisty.

V oblasti cyklistické dopravy je naší velkou prioritou zprovoznění cyklostezky z Hradce Králové do Pardubic tak, aby navazovala na cyklostezku do Jaroměře a Kuksu. Vítáme také záměr na vybudování tzv. zeleného okruhu okolo města.

Ekonomika a pracovní příležitosti

Za předchozí volební období jsme dokázali, že i přes vyšší investiční náklady je možné dosáhnout v průměru vyrovnaného výsledku hospodaření. To je naším cílem i nadále. Rádi bychom také dosáhli snižování provozních výdajů města. U investic budeme nadále pečlivě zvažovat jejich potřebu, výhodnost a možnosti finančního pokrytí.

Také v oblasti zadávání veřejných zakázek jsme dosáhli zlepšení stavu v jejich zadávání a vyhodnocování. Dalším nutným krokem k vyšší efektivitě vynakládaných prostředků je vyhodnocování všech veřejných zakázek, tedy i malého rozsahu, na internetových stránkách města. Včetně uvedení nabídek všech soutěžitelů. Rovněž chceme, aby za provedení konkrétních akcí města nesla odpovědnost jedna konkrétní osoba.

Budeme pokračovat v optimalizaci organizačních struktur v podnicích a organizacích založených městem. Namísto propouštění nám jde ale hlavně o lepší organizaci práce a pracovních úkolů. Dotace poskytnuté magistrátem města podnikům a organizacím městem založených, sportovním klubům, kulturním organizacím a dalším subjektům by měly být veřejně publikovány. Jejich správné využití budeme nadále kontrolovat.

Ekonomika města však nezávisí pouze na jeho rozpočtu, ale také na počtu a kvalitě pracovních příležitostí na jeho území. Klíčovou oblastí pro podporu tvorby nových pracovních příležitostí je zvýšení atraktivity města z pohledu investorů a péče o stávající zaměstnavatele. Magistrát musí navazovat kontakty a spolupracovat se všemi stávajícími i potencionálním zaměstnavateli v našem městě.

Zaměřit se chceme i na podporu menších a malých podniků a živnostníků, například formou úlev na nájemném v městských prostorech, zprostředkováním spolupráce s úřadem práce, vstřícností s vyřizováním záležitostí na hradeckém magistrátu a pomocí dalších konkrétních opatření.

V oblasti energetiky podpoříme současnou energetickou koncepci města. Necháme provést energetické audity budov v majetku města za účelem budoucího snížení nákladů města a jeho organizací, které budovy užívají. Za celou tuto oblast musí být jmenována jedna odpovědná osoba ve funkci městského energetika. Tato funkce musí být obsazena kvalifikovanou osobou na základě transparentního výběrového řízení. Společnost Tepelné hospodářství by měla být zachována v majetku města. Nesouhlasíme privatizací, která by znamenala ztrátu vlivu města na cenu dodávaného tepla.

Kultura a cestovní ruch

Hradec Králové disponuje unikátním souborem kulturních, přírodních, historických a dalších turisticky atraktivních cílů, jejichž potenciál je stále nedostatečně využitou příležitostí města. Naším cílem je vhodnou podporou a propagací zvýšit návštěvnost těchto turistických cílů a tím i míru jejich ekonomické soběstačnosti.

Chceme pokračovat ve zvyšování turistické atraktivnosti města. Budeme motivovat městem dotované organizace a soukromé subjekty participující na cestovním ruchu k užší a cílenější spolupráci.

Systémovou podporou a propagací významných společenkso-kulturních a sportovních událostí můžeme přispívat nejen do městského rozpočtu, ale i podpořit příjmy místních podnikatelů a živnostníků. Cílenou propagací chceme pomoci zvýšit návštěvnost a tím pomoci přilákat i další sponzory pro kulturní a sportovní prostředí.

Zpřehledníme grantové okruhy a priority města v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu, budeme zveřejňovat všechny smlouvy a žádosti o příspěvky.

Podpoříme také snahy o zapsání našeho města mezi světové architektonické dědictví UNESCO, jako živou učebnici architektury a územního plánování první poloviny 20. Století.

Rozvoj, investice a dotace

V Hradci Králové se v posledních čtyřech letech podařilo realizovat množství unikátních veřejných staveb. Díky kvalitní přípravě projektů získalo město řadu dotací z Evropské unie na realizaci těchto staveb. Jejich celková výše dosáhla téměř 400 milionů korun. Jedná se o velký úspěch, který umožnil výrazný posun v rozvoji města. Naším cílem je v tomto trendu pokračovat.

Právě nyní začíná nové rozpočtové období Evropské unie. Jsme dobře připraveni získat velký objem dotačních titulů na významné městské projekty. Zasadíme s o realizaci oprav Gayerových a Vrbenského kasáren, Severních teras, Žižkových sadů a dalších projektů zkvalitňujících život v Hradci Králové. Z městského rozpočtu budeme prosazovat rekonstrukci Velkého náměstí. Naším cílem je také pokračovat v regeneraci Benešovy třídy a ostatních hradeckých sídlišť.

Naše město je výjimečné z hlediska urbanistického uspořádání, proto velmi odpovědně přistupujeme k tvorbě nového územního plánu, který bude ovlivňovat jeho budoucí rozvoj. Prosazujeme a budeme prosazovat veřejné projednávání koncepce tohoto mimořádně důležitého dokumentu.

Pro další rozvoj Hradce Králové je důležité zvýšit atraktivnost města z pohledu budoucích i stávajících investorů. To nám pomůže udržet a zvyšovat zaměstnanost ve městě a tím i zlepšit kvalitu života. Prostřednictvím magistrátu města musíme navazovat kontakty a spolupracovat se všemi stávajícími i potencionálními zaměstnavateli tak, abychom znali jejich problémy a měli si vzájemně co nabídnout.

Z konkrétních opatření podpoříme výstavbu Hradubického biomedicínského centra z evropských dotačních prostředků a další projekty na zvyšování vzdělanostní a vědecké úrovně. Se sousedními Pardubicemi jsou plánovány také projekty inovačního centra, univerzitní spolupráce a další.

Sociální oblast

Nadále se budeme snažit pracovat pro naše občany tak, abychom patřili k městům s nejvyšší kvalitou života v našem státě. Ceníme si toho, že naše město získalo v této oblasti několik významných ocenění.

Naší prioritou je zachování dostupnosti a další rozvoj sociálních služeb. Tyto služby zajišťují v našem městě především neziskové organizace s vlastním rozpočtem, čím se snižuje objem finančních prostředků určených na tuto oblast z rozpočtu města.

Budeme podporovat práci terénních a ambulantních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Budeme podporovat bezbariérové přístupy a výstavbu specifických forem bydlení. Chceme také nadále podporovat centra, která pomáhají s pracovním uplatněním postižených občanů. Naší vizí je bezpečné město, s kvalitní nabídkou sociálních služeb.

Sport a zdraví

Chceme umožnit, aby se sportu a aktivnímu pohybu mohlo věnovat nejen co nejvíce dětí, ale i všech ostatních občanů napříč celým věkovým spektrem. Pomůžeme navrátit sportu jeho původní význam, což je hra a zábava. Zasadili jsme se o výstavbu mnoha sportovišť v našem městě a o rekonstrukce hřišť u mateřských a základních škol.

Mimo veřejného sportu přispívajícímu ke zdravému životnímu stylu budeme nadále podporovat výkonnostní sport. Úspěchy našich sportovních celků i individuálních sportovců zviditelňují naše město. Jsme hrdí na to, že jsme i svými hlasy podpořili příchod extraligového hokejového klubu s tím, že město zůstala zachována výše finanční podpory města na úrovni nižší soutěže.

Máme pocit, že se fotbalový celek, přes své dobré výsledky, stal rukojmím různých názorů na výstavbu fotbalového stadionu. Podporujeme takové řešení výstavby fotbalového stadionu, které bude rychlé (z důvodu dočasné výjimky FAČR pro hru v nejvyšší fotbalové soutěži na nevyhovujícím stadionu) a zároveň neúměrně nezatíží městský rozpočet.

Budeme podporovat sportovní organizace, které budou realizovat programy určené seniorům. Osoby ve starším věku již nyní tvoří významnou část obyvatel našeho města a nesmíme je opomíjet ani v oblasti sportu. Víme, že sportující člověk je zpravidla zdravější. To se však samozřejmě netýká jen seniorů.

Podpoříme budování cyklostezek a rozvoj cyklistiky nejen jako pohybové aktivity, ale také jako způsobu dopravy. Důležitá je také rekreační funkce městských lesů. Zasadili jsme se o vybudování cyklistického a in-line okruhu a dalších atrakcí pro trávení volného času.

Vzdělávání

Podpořili jsme a nadále budeme prosazovat modernizace a rekonstrukce školských budov a areálů a dobré materiální vybavení našich škol. Podpoříme projekt otevřených školních, dětských a dopravních hřišť pro veřejnost.

V posledních letech došlo k výstavbě nových mateřských škol tak, aby byla uspokojena poptávka ze strany rodičů. Každému dítěti ve městě je umožněno umístění a vzdělávání v těchto zařízeních.

Spolu s partnerskými městy v cizích zemích umožníme co největší reciproční výměnu žáků a studentů. Do budoucna to městu přinese rozšíření hospodářských, turistických, obchodních a dalších vztahů v různých částech Evropy. Sázíme na znalosti a schopnosti nastupující generace, která se za pár let bude účastnit rozvoje našeho města.

Životní prostředí

Při dalším rozvoji našeho města nesmíme zapomínat na životní prostředí. Naším cílem je město čisté, kde je dostatek zeleně a příroda dostupná městskou dopravou či po cyklostezkách.

Jsme pro zachování přírody podél Labe a Orlice a v dalších částech města. Zasadíme se o vymezení nových ploch pro výsadbu parků a další městské zeleně. Za důležitou považujeme také podporu rekreační funkce městských lesů a vybudování přírodního prostoru určeného k volnému pohybu psů.

Jsme si vědomi, že nám chybí vhodné parky pro volné pohybové aktivity mladé generace. Chtěli bychom část těchto ploch upravit tak, aby byly přívětivější pro nové a moderní způsoby trávení volného času.

Z hlediska odpadového hospodářství budeme pokračovat v projektu na zvyšování podílu tříděného komunálního odpadu.